Aktuella erbjudanden

News55 AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 12 februari - 26 februari 2018
Triboron International AB (publ)
Spridningsemission
Teckningstid: 19 januari - 5 februari 2018
SaltX Technology AB
Utnyttjande av teckningsoption TO 2 B i SaltX Technology AB
Teckningsperiod till och med den 31 oktober 2018 kl. 15.00

Triboron International AB (publ)

Spridningsemission

Teckningstid: 19 januari – 5 februari 2018

Allmänheten inbjuds, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, härmed till teckning av aktier i Triboron International AB (publ) i enlighet med villkoren i fullständigt Informationsmemorandum som finns för nedladdning nedan.

Den 2 januari 2018 beslutade styrelsen för Triboron International AB (publ) att med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, som registrerades hos Bolagsverket den 13 september 2017, att öka Bolagets aktiekapital med högst 90 000 kronor fördelat på högst 3 000 000 aktier. Samtliga aktier erbjuds till en teckningskurs om 8 kronor per aktie och det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 24 000 000 kronor.

Bolaget kommer således att tillföras upp till 24 000 000 kronor före emissionskostnader. Nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital kan öka från 587 554 kronor till högst 677 554 kronor. Antalet utestående aktier kan samtidigt öka från 19 585 130 stycken till högst 22 585 130 stycken. Resultatet av nyemissionen kommer att offentliggöras på Bolagets hemsida snarast efter dess genomförande och de nya aktierna beräknas vara registrerade hos Bolagsverket under vecka 8, 2018, varefter leverans av aktier till berörda tecknare kommer att ske.

Triboron har som mål att inom en femårsperiod ha uppnått en årlig omsättning som överstiger 500 MSEK med en stabil och uthållig lönsamhet om cirka 15-20 % per år efter skatt och därefter med en årlig tillväxt om cirka 20 %. Målet är också att notera Bolagets aktier på First North vid Nasdaq Stockholm under hösten 2018. Den långsiktiga målsättningen är dock en notering på någon av Stockholmsbörsens huvudlistor.

Frågor som berör nyemissionen besvaras av Triborons emissionsinstitut, Aqurat Fondkommission AB på: 08-684 05 800 eller av Bolaget på: 08-643 10 00.

Dokument för nedladdning:

Anmälningssedel Informationsmemorandum Emissionsbroschyr
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se

 

Disclaimer (viktig information)

Tillgången till information och dokument på denna hemsida är begränsad av legala skäl. För att få tillgång till ytterligare information och ta del av erbjudandet måste besökare av denna hemsida bekräfta att de har läst och accepterat följande text varje gång de önskar tillgång till denna del av hemsidan.

Informationen på denna hemsida är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där distribution av informationen eller deltagande i detta erbjudande kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandum, anmälningssedel eller andra handlingar hänförliga till erbjudandet får inte distribueras, offentliggöras, publiceras eller spridas i något land där detta kräver åtgärder enligt ovan.

Värdepapperen i detta erbjudande erbjuds inte till allmänheten i något annat land än Sverige och är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Erbjudandet vänder sig inte till personer i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där distribution av informationen eller deltagande i detta erbjudande kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Deltagande i erbjudandet i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.

Värdepapperen för erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”). Värdepapperen får inte erbjudas eller säljas i USA eller till U.S. persons (enligt definition i U.S. Regulation S i Securities Act) utan registrering enligt Securities Act eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act. Deltagande i erbjudandet i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.

I de medlemsländer i det Europeiska ekonomiska samarbetsrådet (”EES”), förutom i Sverige, som implementerat Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/71/EG och Europaparlamentets och Rådets direktiv 2010/73/EU (”Prospektdirektivet”), kan erbjudandet endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektdirektivet och därmed under förutsättning att det inte leder till krav på upprättande av prospekt.

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande hemsida kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till informationen och dokumenten på denna hemsida måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna hemsida eller detta erbjudande. Aqurat och bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Svensk rätt tillämpas på detta erbjudande. Tvist med anledning av innehållet i detta erbjudande eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Undantag från prospektskyldighet

Bolagets erbjudande omfattas inte av Finansinspektionens prospektkrav och har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen. Skälet är att reglerna om prospekt inte kräver att prospekt upprättas för det erbjudande som memorandumet avser.

 

Genom att klicka på ”Bekräftar” bekräftar och intygar du att du har läst och tagit del av informationen och villkoren för detta erbjudande på denna hemsida samt att du accepterar dem. Samtidigt garanterar du att du inte är bosatt, medborgare eller befinner dig i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där distribution av informationen eller deltagande i detta erbjudande kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.