Aktuella erbjudanden

Nordic Whisky Capital AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 11 november - 25 november 2019
WilLak AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 11 november - 25 november 2019
Adma Förvaltnings AB
Kontant budpliktsbud till aktieägarna i Safeture AB (publ)
Acceptperiod: 4 november - 25 november 2019
Hitech & Development Wireless Sweden Holding AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 30 oktober - 18 november 2019
BrainCool AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 29 oktober - 13 november 2019
Oboya Horticulture Industries AB
Företrädesemission
Teckningstid: 30 oktober - 14 november 2019
Aptahem AB
Utnyttjande av teckningsoption TO 4
Teckningstid: 25 oktober - 11 november 2019
Amido AB (publ)
Spridningsemission
Teckningstid: 23 oktober - 8 november 2019
Raytelligence AB
Företrädesemission
Teckningstid: 28 oktober - 11 november 2019
Nexstim Oyj
Utnyttjande av teckningsoption TO 1
Teckningstid: 22 oktober - 4 november 2019
InCoax Networks AB
Företrädesemission
Teckningstid: 18 oktober - 1 november 2019
MedicPen AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 9 oktober - 25 oktober 2019
TerraNet Holding AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 2 oktober - 18 oktober 2019
News55 AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 16 september - 14 oktober 2019
AppSpotr AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 13 september - 27 september 2019
Maha Energy AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 2 A
Teckningsperiod till och med den 29 maj 2021

Adma Förvaltnings AB

Kontant budpliktsbud till aktieägarna i Safeture AB (publ)

Acceptperiod: 4 november – 25 november 2019

Redovisning av vederlag: utbetalning avses ske succesivt veckovis med början cirka en vecka efter acceptfristens inledning.

Villkor i sammandrag: För varje aktie i Safeture AB erhålls 10,00 kronor kontant, förutsatt att Safeture AB  inte genomför någon värdeöverföring med avstämningsdag före redovisning av likvid i Erbjudandet. Courtage utgår ej.

Dokument för nedladdning:

Acceptsedel Erbjudandehandling
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se

Vi använder cookies, här kan du läsa mer om vad cookies är.

 

VIKTIG INFORMATION

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av webbplatsen inte riktad till eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig att läsa följande information och lämna nedanstående bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till den här delen av webbplatsen. Vänligen notera att informationen och villkoren kan ändras eller uppdateras och det är därför viktigt att du läser följande text varje gång du besöker denna del av webbplatsen.

Informationen på den här delen av webbplatsen är hänförlig till ett offentligt uppköpserbjudande som inte riktar sig till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från, personer vars deltagande i erbjudandet kräver att någon ytterligare erbjudandehandling upprättas eller att registreringar sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag (inklusive Nasdaq Stockholms Takeover-regler), förutom om något undantag är tillämpligt (”Erbjudandet”).

Informationen på den här delen av webbplatsen får inte postas eller på något annat sätt distribueras, vidarebefordras eller skickas till eller inom någon jurisdiktion (däribland Australien, Förenade Arabemiraten, Brasilien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan eller USA) där distribution av informationen eller Erbjudandet skulle kräva att ytterligare åtgärder vidtas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i den jurisdiktionen. Personer som tar del av informationen på denna del av webbplatsen (inklusive bl.a. banker, mäklare, fondkommissionärer, förvaltare och förvarare av värdepapper) och som omfattas av lagar och regler i en sådan jurisdiktion måste informera sig om och följa alla tillämpliga restriktioner och krav. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagarna i sådana jurisdiktioner. Aqurat Fondkommission AB (“Aqurat”) frånsäger sig, så långt det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för överträdelser av sådana restriktioner och Aqurat förbehåller sig rätten att inte acceptera anmälningssedlar vars lämnande utgör en direkt eller indirekt överträdelse av dessa restriktioner.

Uttalanden på denna del av webbplatsen som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom Aqurats kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dagen den lämnades och Aqurat har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller ändra någon sådan information, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden. Genom att välja ”Ja” nedan bekräftar du att du har läst informationen, villkoren och instruktionerna ovan, att du accepterar att vara bunden av dem, att du varken är bosatt eller befinner dig i Australien, Förenade Arabemiraten, Brasilien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan eller USA, och att du enligt tillämpliga lagar och regler har rätt att ta del av informationen som finns på denna del av webbplatsen.