Aktuella erbjudanden

Episurf Medical AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 19 mars - 2 april 2020
Kancera AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 17 mars - 31 mars 2020
FundedByMe Crowdfunding Sweden AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 13 mars - 27 mars 2020
Deflamo AB (publ)
Erbjudande till aktieägarna i SIG Invest AB (publ)
Acceptperiod: 27 november 2019 - 13 mars 2020
Maha Energy AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 2 A
Teckningsperiod till och med den 29 maj 2021

Deflamo AB (publ)

Erbjudande till aktieägarna i SIG Invest AB (publ)

Acceptperiod: 27 november 2019 – 13 mars 2020

Redovisning av vederlag: löpande under perioden fram till slutet av mars 2020

Villkor i sammandrag: För en (1) befintlig aktie i SIG Invest erbjuds aktieägarna 352,04939207 (avrundat till 8 decimaler) nyemitterade aktier
av serie B i Deflamo, varvid avrundning sker nedåt till jämt
heltal antal aktier av serie B.

Dokument för nedladdning:

Informationsfolder Acceptsedel Pressmeddelande förlängning
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se

Vi använder cookies, här kan du läsa mer om vad cookies är.

 

VIKTIG INFORMATION

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av webbplatsen inte riktad till eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig att läsa följande information och lämna nedanstående bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till den här delen av webbplatsen. Vänligen notera att informationen och villkoren kan ändras eller uppdateras och det är därför viktigt att du läser följande text varje gång du besöker denna del av webbplatsen.

Informationen på den här delen av webbplatsen är hänförlig till ett offentligt uppköpserbjudande som inte riktar sig till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från, personer vars deltagande i erbjudandet kräver att någon ytterligare erbjudandehandling upprättas eller att registreringar sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag (inklusive Nasdaq Stockholms Takeover-regler), förutom om något undantag är tillämpligt (”Erbjudandet”).

Informationen på den här delen av webbplatsen får inte postas eller på något annat sätt distribueras, vidarebefordras eller skickas till eller inom någon jurisdiktion (däribland Australien, Förenade Arabemiraten, Brasilien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan eller USA) där distribution av informationen eller Erbjudandet skulle kräva att ytterligare åtgärder vidtas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i den jurisdiktionen. Personer som tar del av informationen på denna del av webbplatsen (inklusive bl.a. banker, mäklare, fondkommissionärer, förvaltare och förvarare av värdepapper) och som omfattas av lagar och regler i en sådan jurisdiktion måste informera sig om och följa alla tillämpliga restriktioner och krav. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagarna i sådana jurisdiktioner. Aqurat Fondkommission AB (“Aqurat”) frånsäger sig, så långt det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för överträdelser av sådana restriktioner och Aqurat förbehåller sig rätten att inte acceptera anmälningssedlar vars lämnande utgör en direkt eller indirekt överträdelse av dessa restriktioner.

Uttalanden på denna del av webbplatsen som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller ord som ”förutses”, ”tros”, ”förväntas”, ”avses”, ”planeras”, ”ämnas”, ”eftersträvas”, ”kommer” eller ”kan” eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, vilka flera ligger utom Aqurats kontroll, kan framtida förhållanden komma att avsevärt avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dagen den lämnades och Aqurat har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller ändra någon sådan information, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden. Genom att välja ”Ja” nedan bekräftar du att du har läst informationen, villkoren och instruktionerna ovan, att du accepterar att vara bunden av dem, att du varken är bosatt eller befinner dig i Australien, Förenade Arabemiraten, Brasilien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan eller USA, och att du enligt tillämpliga lagar och regler har rätt att ta del av informationen som finns på denna del av webbplatsen.