Aktuella erbjudanden

SealWacs AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 16 januari - 30 januari 2020
Euro Finans AB
Erbjudande till aktieägarna i PromikBook AB (publ)
Acceptperiod: 11 december 2019 - 15 januari 2020
Adverty AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 2 december - 16 december 2019
Ziccum AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 1
Teckningstid: 1 december - 31 december 2019
Deflamo AB (publ)
Erbjudande till aktieägarna i SIG Invest AB (publ)
Acceptperiod: 27 november 2019 - 31 januari 2020
WilLak AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 11 november - 25 november 2019
Maha Energy AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 2 A
Teckningsperiod till och med den 29 maj 2021

Euro Finans AB

Erbjudande till aktieägarna i PromikBook AB (publ)

Acceptperiod: 11 december 2019 – 15 januari 2020

Redovisning av vederlag: omkring den 20 januari 2020

Villkor i sammandrag: För en (1) befintlig aktie i PromikBook erbjuds aktieägarna kontant vederlag om 0,30 kronor, förutsatt att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Euro Finans blir ägare till mer än 90 procent av samtliga utestående aktier samt att PromikBook AB inte genomför någon värdeöverföring med avstämningsdag före redovisning av likvid i Erbjudandet. Courtage utgår ej.

Dokument för nedladdning:

Acceptsedel VP-konton Erbjudandehandling Pressmeddelande från Euro Finans AB - 10 december 2019
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se

Vi använder cookies, här kan du läsa mer om vad cookies är.

 

Disclaimer

För att få tillgång till ytterligare information om Erbjudandet måste besökare till denna webbsida, nederst på denna sida, bekräfta att besökaren läst och accepterar följande legala information. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna sida.

Viktig legal information

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av hemsidan inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar tillgång till den här delen av hemsidan.

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att någon ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Erbjudandet samt de mellan Euro Finans och Falks aktieägare ingångna avtalen, med anledning av Erbjudandet, styrs av svensk materiell rätt. Tvist med anledning av Erbjudandet eller som uppkommer i samband med Erbjudandet ska exklusivt avgöras av svensk domstol och Lunds tingsrätt ska utgöra första instans.

Informationen på den här delen av hemsidan får inte vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas sändas inom eller in i något land där Erbjudandet skulle förutsätta att någon ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler i ett sådant land, vilket avser samtliga länder utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), och utgör inte ett erbjudande om, eller uppmaning att, förvärva, överlåta, teckna eller byta värdepapper, till personer i ett land utanför EES.

Med EES avses följande länder: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike. Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i ett land utanför EES och Erbjudandet kan inte accepteras och Aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet, av personer som befinner sig i ett land utanför EES. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade Aktier för personer i ett land utanför EES får inte vidarebefordra dokumentation hänförlig till Erbjudandet eller på annat sätt göra Erbjudandet tillgängligt för sådana personer. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner kan accepten komma att lämnas utan avseende. Inget vederlag enligt Erbjudandet kommer att utbetalas i eller till något land utanför EES.