Information om kapitaltäckning

Bakgrund
Informationen om företagets kapitaltäckning avser sådan information som Aqurat är skyldigt att offentliggöra enligt bl.a. förordning (EU) 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och författningar som kompletterar denna förordning.

Uppgifter om likviditet
Verksamheten i Aqurat Fondkommission AB är självfinansierad och extern finansiering eller kreditlöften behövs ej för närvarande för att finansiera verksamheten.
Likviditetsreserven utgörs uteslutande av Aqurats egna bankmedel. Detaljerade uppgifter om bolagets finansiella ställning framgår i årsredovisning och delårsrapport vilka finns tillgängliga på Bolagsverket.
I kapitaltäckningsanalysen till höger presenteras ett antal uppgifter rörande bolagets likviditet, finansiering och nyckeltal.

Information angående likviditetsrisk
Styrelsen fastställer Aqurats riktlinjer för likviditetsrisker årligen. Uppföljning sker utifrån rapporter från ekonomi, riskkontroll och VD. Ekonomiansvarig ansvarar tillsammans med VD för likviditetsplanering och likviditetskontroll. Den dagliga likviditetshanteringen, bevakningen och rapporteringen sköter ekonomiansvarig och VD.

2018-09-30
Kapitaltäckningsanalys i sammandrag (tkr) Aqurat

Kapitalbas
Kärnprimärkapital
Eget kapital 3 079
Avdrag -178
Kärnprimärkapital 2 901
Övrigt primärkapital 0
Totalt primärkapital 2 901
Supplementärkapital 0
Totalt kapital 2 901

Riskexponeringsbelopp (enligt art 95 i förordning 575/2013 (CRR))
Kreditrisker 2 062
Exponeringsbelopp fasta kostnader enligt art 97 19 494
Operativa risker basmetod
Totalt riskexponeringsbelopp (högsta av ovan) 19 494

Kapitalrelationer och buffertkrav
Kärnprimärkapitalrelation, %                        > 4,5 % 14,88
Primärkapitalrelation, %                                 > 6,0 % 14,88
Total kapitalrelation, %                                   > 8,0 % 14,88
Kapitalbuffertrelation, %                                > 10,5 % 14,88
Kapitalkonserveringsbuffert (2,5%) 487
Överskott på totalt kapital (inkl. kapitalkonserveringsbuffert) 854

Internt bedömt kapitalbehov
Kreditrisk 100
Operativ risk 1 145
Totalt kapitalbaskrav Pelare I 1 245
Ytterligare kapitalbehov identifierat enligt bolagets
interna kapitalutvärdering Pelare II 158
Totalt internt kapitalbehov Pelare I och II 1 403

Interna kapitalkvoter:
Kapitalkrav Pelare I och II
(framräknat som kapitalbasen i förhållande till det internt
uträknade kapitalkravet avseende kreditrisker, operativa risker
och strategiska risker) 1,32

Startkapital (motsvarande 125 000 euro) 1 185
Kapitalbas i förhållande till startkapitalet 2,45

Likviditetsreserv (bankkonto) 3 315
Räntebärande skulder 0
Kortfristiga skulder (exkl upplupna kostnader och förutbetalda intäkter) 693
Kassalikviditet 478%
Soliditet 76,5%
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se