Information om kapitaltäckning

Bakgrund
Informationen om företagets kapitaltäckning avser sådan information som Aqurat är skyldigt att offentliggöra enligt bl.a. förordning (EU) 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och författningar som kompletterar denna förordning.

Uppgifter om likviditet
Verksamheten i Aqurat Fondkommission AB är självfinansierad och extern finansiering eller kreditlöften behövs ej för närvarande för att finansiera verksamheten.

Likviditetsreserven utgörs uteslutande av Aqurats egna bankmedel. Detaljerade uppgifter om bolagets finansiella ställning framgår i årsredovisning och delårsrapport vilka finns tillgängliga på Bolagsverket.

I kapitaltäckningsanalysen till höger presenteras ett antal uppgifter rörande bolagets likviditet, finansiering och nyckeltal.

Information angående likviditetsrisk
Styrelsen fastställer Aqurats riktlinjer för likviditetsrisker årligen. Uppföljning sker utifrån rapporter från ekonomi, riskkontroll och VD. Ekonomiansvarig ansvarar tillsammans med VD för likviditetsplanering och likviditetskontroll. Den dagliga likviditetshanteringen, bevakningen och rapporteringen sköter ekonomiansvarig och VD.

   
Kapitaltäckningsanalys i sammandrag (tkr) 2019-03-31

Kapitalbas
Kärnprimärkapital  
Eget kapital 4 127
Avdrag -29
Kärnprimärkapital 4 098
Övrigt primärkapital 0
Totalt primärkapital 4 098
Supplementärkapital 0
Totalt kapital 4 098

Riskexponeringsbelopp (enligt art 95 i förordning 575/2013 (CRR))  
Kreditrisker 2 360
Exponeringsbelopp fasta kostnader enligt art 97 20 509
Operativa risker basmetod  
Totalt riskexponeringsbelopp (högsta av ovan) 20 509

Kapitalrelationer och buffertkrav
Kärnprimärkapitalrelation, %                        > 4,5 % 19,99
Primärkapitalrelation, %                                 > 6,0 % 19,99
Total kapitalrelation, %                                   > 8,0 % 19,99
Kapitalbuffertrelation, %                                > 10,5 % 19,99
Kapitalkonserveringsbuffert (2,5%) 513
Överskott på totalt kapital (inkl. kapitalkonserveringsbuffert) 1 945

Internt bedömt kapitalbehov
Kreditrisk 101
Operativ risk 1 324
Totalt kapitalbaskrav Pelare I 1 425
Ytterligare kapitalbehov identifierat enligt bolagets  
interna kapitalutvärdering Pelare II 319
Totalt internt kapitalbehov Pelare I och II 1 744

Interna kapitalkvoter:  
Kapitalkrav Pelare I och II  
(framräknat som kapitalbasen i förhållande till det internt  
uträknade kapitalkravet avseende kreditrisker, operativa risker  
och strategiska risker) 1,66

Startkapital (motsvarande 125 000 euro) 1 185
Kapitalbas i förhållande till startkapitalet 3,46

Likviditetsreserv (bankkonto) 5 329
Räntebärande skulder 0
Kortfristiga skulder (exkl upplupna kostnader och förutbetalda intäkter) 1 088
Kassalikviditet 490%
Soliditet 66%
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se

Vi använder cookies, här kan du läsa mer om vad cookies är.