Information om kapitaltäckning

Bakgrund
Informationen om företagets kapitaltäckning avser sådan information som Aqurat är skyldigt att offentliggöra enligt bl.a. förordning (EU) 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och författningar som kompletterar denna förordning.

2017-12-31 2017-12-31
Kapitaltäckningsanalys i sammandrag (tkr) Aqurat         Grupp

Kapitalbas
Kärnprimärkapital
Eget kapital 2 749 37 358
Avdrag -447 -502
Kärnprimärkapital 2 302 36 855
Övrigt primärkapital 0 0
Totalt primärkapital 2 302 36 855
Supplementärkapital 0 0
Totalt kapital 2 302 36 855

Riskexponeringsbelopp (enligt art 95 i förordning 575/2013 (CRR))
Kreditrisker 2 057 52 614
Högsta exponeringsbelopp fasta kostnader enligt art 97 8 750
Operativa risker basmetod 31 401
Totalt riskexponeringsbelopp (högsta av ovan) 8 750 84 014

Kapitalrelationer och buffertkrav
Kärnprimärkapitalrelation, %                        > 4,5 % 26,31 43,87
Primärkapitalrelation, %                                 > 6,0 % 26,31 43,87
Total kapitalrelation, %                                   > 8,0 % 26,31 43,87
Kapitalbuffertrelation, %                                > 10,5 % 26,31 43,87
Kapitalkonserveringsbuffert (2,5%) 219 2 100
Överskott på totalt kapital (inkl. kapitalkonserveringsbuffert) 1 383 28 034

Internt bedömt kapitalbehov
Kreditrisk 117 4 209
Operativ risk 1 081 2 512
Totalt kapitalbaskrav Pelare I 1 198 6 721
Ytterligare kapitalbehov identifierat enligt bolagets
interna kapitalutvärdering Pelare II 100 100
Totalt internt kapitalbehov Pelare I och II 1 298 6 821

Interna kapitalkvoter:
Kapitalkrav Pelare I och II
(framräknat som kapitalbasen i förhållande till det internt
uträknade kapitalkravet avseende kreditrisker, operativa risker
och strategiska risker) 2,26 5,40

Startkapital (motsvarande 125 000 euro) 1 185 1 185
Kapitalbas i förhållande till startkapitalet 1,94 31,10
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se