Kapitaltäckningsanalys och likviditetsutvärderingsprocess

Bakgrund
Informationen om företagets kapitaltäckning i detta avsnitt avser sådan information som ska lämnas enligt 6 kap. 3-4 §§ Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag som hänvisar till artiklarna 435-455 i förordning (EU) 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

Information om kapitalbas och kapitalkrav
För fastställande av företagets lagstadgade kapitalkrav gäller Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapital buffertar FFFS 2014:12, Europaparlamentets och rådets förordning nr 575/2013 (CRR) samt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1423/2013.

Syftet med reglerna är att säkerställa att företaget hanterar sina risker och skydda företagets kunder. Reglerna säger att företagets kapitalbas ska täcka kapitalbehovet inklusive minimikapitalkravet (kapitalkravet för kreditrisk, marknadsrisk och operativ risk).

Likviditetsutvärderingsprocess
Bolaget har i enlighet med FFFS 2014:12 upprättat en beskrivning av de processer och metoder som används för att bedöma likviditetsbehovet samt sammansättningen av bolaget likviditetsreserv.

2017-06-30 2017-06-30
Kapitaltäckningsanalys i sammandrag (tkr) Aqurat         Grupp

Kapitalbas
Kärnprimärkapital
Eget kapital 2 804 40 705
Avdrag -420 -420
Kärnprimärkapital 2 384 40 285
Övrigt primärkapital 0 0
Totalt primärkapital 2 384 40 285
Supplementärkapital 0 0
Totalt kapital 2 384 40 285

Riskexponeringsbelopp (enligt art 95 i förordning 575/2013 (CRR))
Kreditrisker 1 677 53 023
Högsta exponeringsbelopp fasta kostnader enligt art 97 alt. schablon 8 750 31 401
Totalt riskexponeringsbelopp (högsta av ovan) 8 750 53 023

Kapitalrelationer och buffertkrav
Kärnprimärkapitalrelation, %                        > 4,5 % 27,25 47,71
Primärkapitalrelation, %                                 > 6,0 % 27,25 47,71
Total kapitalrelation, %                                   > 8,0 % 27,25 47,71
Kapitalbuffertrelation, %                                > 10,5 % 27,25 47,71
Kapitalkonserveringsbuffert (2,5%) 219 2 110
Överskott på totalt kapital (inkl. kapitalkonserveringsbuffert) 1 365 31 420

Internt bedömt kapitalbehov
Kreditrisk 83 4 242
Operativ risk 1 081 2 512
Totalt kapitalbaskrav Pelare I 1 164 6 754
Ytterligare kapitalbehov identifierat enligt bolagets
interna kapitalutvärdering Pelare II 100 100
Totalt internt kapitalbehov Pelare I och II 1 264 6 854

Interna kapitalkvoter:
Kapitalkrav Pelare I och II
(framräknat som kapitalbasen i förhållande till det internt uträknade
kapitalkravet avseende kreditrisker, operativa risker och strategiska risker) 2,34 5,88

Startkapital (motsvarande 125 000 euro) 1 185 1 185
Kapitalbas i förhållande till startkapitalet 2,01 34,00
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se