Information om kapitaltäckning

Bakgrund
Informationen om företagets kapitaltäckning avser sådan information som Aqurat är skyldigt att offentliggöra enligt bl.a. förordning (EU) 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och författningar som kompletterar denna förordning.

2018-09-30
Kapitaltäckningsanalys i sammandrag (tkr) Aqurat

Kapitalbas
Kärnprimärkapital
Eget kapital 3 079
Avdrag -178
Kärnprimärkapital 2 901
Övrigt primärkapital 0
Totalt primärkapital 2 901
Supplementärkapital 0
Totalt kapital 2 901

Riskexponeringsbelopp (enligt art 95 i förordning 575/2013 (CRR))
Kreditrisker 2 062
Exponeringsbelopp fasta kostnader enligt art 97 19 494
Operativa risker basmetod
Totalt riskexponeringsbelopp (högsta av ovan) 19 494

Kapitalrelationer och buffertkrav
Kärnprimärkapitalrelation, %                        > 4,5 % 14,88
Primärkapitalrelation, %                                 > 6,0 % 14,88
Total kapitalrelation, %                                   > 8,0 % 14,88
Kapitalbuffertrelation, %                                > 10,5 % 14,88
Kapitalkonserveringsbuffert (2,5%) 487
Överskott på totalt kapital (inkl. kapitalkonserveringsbuffert) 854

Internt bedömt kapitalbehov
Kreditrisk 100
Operativ risk 1 145
Totalt kapitalbaskrav Pelare I 1 245
Ytterligare kapitalbehov identifierat enligt bolagets
interna kapitalutvärdering Pelare II 158
Totalt internt kapitalbehov Pelare I och II 1 403

Interna kapitalkvoter:
Kapitalkrav Pelare I och II
(framräknat som kapitalbasen i förhållande till det internt
uträknade kapitalkravet avseende kreditrisker, operativa risker
och strategiska risker) 1,32

Startkapital (motsvarande 125 000 euro) 1 185
Kapitalbas i förhållande till startkapitalet 2,45
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se