Information om kapitaltäckning

Bakgrund
Informationen om företagets kapitaltäckning avser sådan information som Aqurat är skyldigt att offentliggöra enligt bl.a. förordning (EU) 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och författningar som kompletterar denna förordning.

2018-03-31 2018-03-31
Kapitaltäckningsanalys i sammandrag (tkr) Aqurat         Grupp

Kapitalbas
Kärnprimärkapital
Eget kapital 3 079 59 935
Avdrag -380 -379
Kärnprimärkapital 2 699 59 556
Övrigt primärkapital 0 0
Totalt primärkapital 2 699 59 556
Supplementärkapital 0 0
Totalt kapital 2 699 59 556

Riskexponeringsbelopp (enligt art 95 i förordning 575/2013 (CRR))
Kreditrisker 2 760 64 502
Högsta exponeringsbelopp fasta kostnader enligt art 97 19 494
Operativa risker basmetod 56 077
Totalt riskexponeringsbelopp (högsta av ovan) 19 494 120 579

Kapitalrelationer och buffertkrav
Kärnprimärkapitalrelation, %                        > 4,5 % 13,85 49,39
Primärkapitalrelation, %                                 > 6,0 % 13,85 49,39
Total kapitalrelation, %                                   > 8,0 % 13,85 49,39
Kapitalbuffertrelation, %                                > 10,5 % 13,85 49,39
Kapitalkonserveringsbuffert (2,5%) 487 3 014
Överskott på totalt kapital (inkl. kapitalkonserveringsbuffert) 652 46 895

Internt bedömt kapitalbehov
Kreditrisk 169 5 160
Operativ risk 1 146 4 486
Totalt kapitalbaskrav Pelare I 1 315 9 646
Ytterligare kapitalbehov identifierat enligt bolagets
interna kapitalutvärdering Pelare II 158 100
Totalt internt kapitalbehov Pelare I och II 1 473 9 746

Interna kapitalkvoter:
Kapitalkrav Pelare I och II
(framräknat som kapitalbasen i förhållande till det internt
uträknade kapitalkravet avseende kreditrisker, operativa risker
och strategiska risker) 1,22 6,11

Startkapital (motsvarande 125 000 euro) 1 185 1 185
Kapitalbas i förhållande till startkapitalet 2,28 50,26
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se