Aqurat uppmanar samtliga kunder som väljer att anmäla sig för teckning av aktier i nyemission att ta del av nedanstående information. Samma information finns även tillgänglig på anmälningssedel i samband med publik nyemission eller vid teckning utan företräde vid företrädesemission.

1. Finansiella instrument i enskilt erbjudande har inte och avses inte att registreras i något annat land än Sverige. Finansiella instrument kommer således inte att erbjudas till försäljning i USA eller Kanada och inbjudan riktar sig inte heller vare sig direkt eller indirekt till någon i USA eller Kanada. Denna anmälningssedel får inte distribueras till eller i något annat land där sådan distribution (i) förutsätter ytterligare registrering eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller (ii) strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land.

2. Order enligt undertecknad anmälningssedel ger Aqurat fullmakt att för undertecknads räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt de villkor som gäller för enskilt erbjudande. Ordern omfattas inte av den ångerrätt som följer av Distans- och hemförsäljningslagen.

3. Aqurats kunder är kategoriserade som icke professionella kunder enligt lagen om värdepappersmarknaden. Vid utförande eller vidarebefordran av order på kundens eget initiativ tillhandahåller Aqurat tjänsten utan att göra en bedömning om tjänsten är passande för kunden. De risker som följer med en investering i sådana finansiella instrument som denna anmälningssedel avser framgår av den information som upprättats och utgivits i samband med enskilt erbjudande.

4. Priset för de finansiella instrument som avses i enskilt erbjudande framgår av denna anmälningssedels framsida. Skatter, courtage eller andra avgifter som kan komma att uppstå påföres eller erlägges inte av Aqurat.

5. Personuppgifter som aktieägaren lämnar i samband med uppdraget eller som i övrigt registreras i samband därmed behandlas av Aqurat enligt Personuppgiftslagen (1998:204) för förberedelse och administration av uppdraget. Behandling av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Aqurat eller emittenten samarbetar med.

6. Tillvägagångssättet samt anmälningsperioden för enskilt erbjudande framgår av denna anmälningssedels framsida samt av den information som upprättats och utgivits i samband med erbjudandet.

7. Aqurat ansvarar inte för tekniska fel, fel i telekommunikation eller fel i posthantering i samband med inlämnandet av anmälningssedeln.

8. Notera att Ni enbart genom undertecknande och ingivande av denna anmälningssedel inte kommer att bli kund hos Aqurat. Aqurat kommer med andra ord bland annat inte att kundkategorisera Er eller att genomföra en passandeprövning avseende Er teckning av finansiella instrument i denna emission.

9. Reklamation mot Aqurats utförande av den order som lämnats till Aqurat genom undertecknad anmälningssedel skall ske utan oskäligt uppehåll. Om så ej skett kan rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder gällande mot Aqurat gå förlorad.

10. Eventuella klagomål med anledning av Aqurats hantering av order som lämnats till Aqurat genom undertecknad anmälningssedel kan skriftligen ställas till Aqurats klagomålsansvarige på den adress, som anges på framsidan av denna anmälningssedel.

11. Vid eventuell tvist med Aqurat kan konsumenter också vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-783 17 00, www.arn.se.

12. Aqurat följer svensk lag. Materiell svensk rätt äger tillämpning på Aqurats erhållna uppdrag och allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms tingsrätt, är behörig domstol.

Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se