Aqurat Fondkommission AB Logotype
Cielo Mar Finans AB

Erbjudandet i sammandrag


Teckningstid: 29 april – 22 maj 2024


Teckningskurs: 6,25 SEK per aktie


Lägsta teckningspost: 3 200 aktier, motsvarande 20 000 SEK. Därefter multiplar om 400 aktier, motsvarande 2 500 SEK


Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota.

Kort om bolaget

Bolagets verksamhet består i att finansiera del av första fasen om 133 hektar i Procon Baja J.V. s projekt – byggnation av självförsörjande och energineutrala bostäder som helt drivs av solenergi och ej anslutna till elnätet. Projektet är beläget på en halvö, Baja California i Mexiko, vid Stilla havet cirka 40 mil söder om San Diego i Kalifornien, USA. Tillstånd för exploatering och byggnation föreligger nu för del av första fasen i projektet.

 

Området, med namnet Cielo Mar (”himmel och hav”) där semesterbostäderna skall byggas består av ett drygt 2 000 hektar stort landområde med en 7,2 km lång kustlinje. Bolaget har förbundit sig att finansiera del av projektets första fas, genom lån till projektbolaget i Mexiko, Procon Baja J.V. Projektbolaget lämnar säkerheter till Bolaget i form av inteckningar i fastigheten (marken).  Bolaget är direkt ägare till 7,3 % av aktierna i Procon Baja J.V. samt har en option som löper till och med mars månad 2025 som ger rätten att förvärva ytterligare maximalt 10 % av aktierna. Området som skall exploateras värderades som råmark i november 2021 av CB Richard Ellis till USD 50 miljoner (cirka 500 miljoner SEK) och är i obelånat.  Därefter har tillstånd för byggnation medgivits.

 

Området har projektindelats i fem faser och byggstart i form av inledande markarbeten som omfattar del av första fasen om 133 hektar har inletts. Försäljning av bostäder sker främst i Nordamerika, till amerikaner och kanadensare, genom den amerikanska rikstäckande mäklarfirman Exit Realty.

 

Föreliggande erbjudande riktar sig främst till Bolagets aktie – och obligationsinnehavare samt till en utvald grupp investerare, men är även öppen för andra intressenter.

 

Ingen organiserad handel i aktien sker och är inte heller planerad. Styrelsens plan är att investerar-exit skall ske, antingen genom en försäljning av Bolagets aktier i Procon Baja J.V. till en köpare av projektet i Mexiko, eller genom en notering av projektbolaget på Nasdaq i New York eller motsvarande. Målsättningen är att exit skall kunna ske mellan 2026–2028 och att medlen därefter distribueras till Bolagets aktieägare i förhållande till proportionellt ägande.