Aktuella erbjudanden

Moment Group AB (publ)

Utnyttjade av teckningsoption TO 3

Teckningstid: 7 maj 2021 – 11 april 2024

Har du teckningsoptionerna på ett VP-konto ska du anmäla teckning genom att använda den anmälningssedel du kan ladda ner på den här sidan. Tänk på att du samtidigt ska göra inbetalning av teckningslikviden enligt instruktion på anmälningssedeln.

För att utnyttja dina teckningsoptioner TO 1 som du förvarar på en depå, ISK eller KF ska du vända dig till din bank eller förvaltare för att få information om hur teckningen ska gå till. Notera att teckning av TO 1 förutsätter att banken/förvaltaren kontaktas i god tid innan sista anmälningsdag.

Anmälningar om teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoption TO 3 kommer att behandlas efter respektive datum nedan. Vid teckning erhåller du först Interimsaktier (”IA”) som efter ca två till tre veckor efter nedanstående datum omvandlas till aktier.

Det är bolagets önskemål att konvertering av teckningsoptioner till aktier skall försöka hållas till fyra perioder per år (förutom under 2024 då konvertering kan ske under två perioder). Begränsningen i antalet perioder är i syfte att hålla nere såväl kostnader som administration kopplade till respektive emission samt att underlätta för optionsinnehavarna genom en tydlig och effektiv process.

Perioderna infaller efter att respektive delårsrapport/bokslutskommuniké har publicerats och varje period är 14 dagar lång (se nedan).

Konverteringsperioder maj 2021 till och med april 2024

7 maj – 21 maj 2021
2 augusti – 16 augusti 2021
1 november – 15 november 2021
14 februari – 28 februari 2022
2 maj – 16 maj 2022
1 augusti – 15 augusti 2022
31 oktober – 14 november 2022
13 februari – 27 februari 2023
1 maj – 15 maj 2023
31 juli – 14 augusti 2023
30 oktober – 13 november 2023
12 februari – 26 februari 2024
16 april – 11 april 2024

Dokument för nedladdning:

Anmälningssedel Villkor för Teckningsoptioner-2021-2024 Information om konverteringsperioder
Transfer Group AB
Företrädesemission
Teckningstid: 23 mars - 6 april 2023
Savosolar Oyj
Utnyttjande av teckningsoption TO 10
Teckningstid: 20 mars - 31 mars 2023
Eurobattery Minerals AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 3
Teckningstid: 20 mars - 31 mars 2023
Bluelake Mineral AB
Företrädesemission
Teckningstid: 21 mars - 4 april 2023
QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB
Företrädesemission
Teckningstid: 15 mars - 29 mars 2023
GSM Electric AB (publ)
Spridningsemission
Teckningstid: 8 mars - 17 maj 2023
C Security Systems AB
Företrädesemission
Teckningstid: 13 mars - 29 mars 2023
RanLOS AB (publ)
Spridningsemission
Teckningstid: 7 mars - 20 mars 2023
XO Sweden Wines & Spirits AB (Skånska Spritfabriken)
Spridningsemission
Teckningstid: 27 februari - 11 april 2023
Ekobot AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 23 februari - 9 mars 2023
Gabather AB
Företrädesemission
Teckningstid: 17 februari - 6 mars 2023
Mahvie Minerals AB
Företrädesemission
Teckningstid: 22 februari - 8 mars 2023
Free2Move Holding AB
Företrädesemission
Teckningstid: 14 februari - 1 mars 2023
NanoEcho AB (publ) 
Företrädesemission
Teckningstid: 17 februari - 3 mars 2023
Herantis Pharma Oyj
Herantis Pharma Oyj – konvertering
7 december 2022 - 3 februari 2023
Moment Group AB (publ)
Konvertering av teckningsoption TO 3
Teckningstid: 7 maj 2021 - 11 april 2024
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se

Vi använder cookies, här kan du läsa mer om vad cookies är.

 

Disclaimer (viktig information)

Tillgången till information och dokument på denna hemsida är begränsad av legala skäl. För att få tillgång till ytterligare information och ta del av erbjudandet måste besökare av denna hemsida bekräfta att de har läst och accepterat följande text varje gång de önskar tillgång till denna del av hemsidan.

Informationen på denna hemsida är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där distribution av informationen eller deltagande i detta erbjudande kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandum, anmälningssedel eller andra handlingar hänförliga till erbjudandet får inte distribueras, offentliggöras, publiceras eller spridas i något land där detta kräver åtgärder enligt ovan.

Värdepapperen i detta erbjudande erbjuds inte till allmänheten i något annat land än Sverige och är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Erbjudandet vänder sig inte till personer i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där distribution av informationen eller deltagande i detta erbjudande kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Deltagande i erbjudandet i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.

Värdepapperen för erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”). Värdepapperen får inte erbjudas eller säljas i USA eller till U.S. persons (enligt definition i U.S. Regulation S i Securities Act) utan registrering enligt Securities Act eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt Securities Act. Deltagande i erbjudandet i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.

I de medlemsländer i det Europeiska ekonomiska samarbetsrådet (”EES”), förutom i Sverige, som implementerat Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/71/EG och Europaparlamentets och Rådets direktiv 2010/73/EU (”Prospektdirektivet”), kan erbjudandet endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektdirektivet och därmed under förutsättning att det inte leder till krav på upprättande av prospekt.

Åtkomst till informationen och dokumenten på följande hemsida kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till informationen och dokumenten på denna hemsida måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna hemsida eller detta erbjudande. Aqurat och bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Svensk rätt tillämpas på detta erbjudande. Tvist med anledning av innehållet i detta erbjudande eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Undantag från prospektskyldighet

Bolagets erbjudande omfattas inte av Finansinspektionens prospektkrav och har inte granskats och godkänts av Finansinspektionen. Skälet är att reglerna om prospekt inte kräver att prospekt upprättas för det erbjudande som memorandumet avser.

 

Genom att klicka på ”Bekräftar” bekräftar och intygar du att du har läst och tagit del av informationen och villkoren för detta erbjudande på denna hemsida samt att du accepterar dem. Samtidigt garanterar du att du inte är bosatt, medborgare eller befinner dig i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där distribution av informationen eller deltagande i detta erbjudande kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.