Information om kapitaltäckning

Bakgrund
Informationen om företagets kapitaltäckning avser sådan information som Aqurat är skyldigt att offentliggöra enligt bl.a. förordning (EU) 2019/2033 om tillsynskrav för värdepappersföretag. och författningar som kompletterar denna förordning.

Kapitaltäckningsanalys i sammandrag (tkr) 2022-12-31 2021-12-31  

Kapitalbas 6 163 5 694
Avgår föreslagen utdelning 0 -2 000
Kärnprimärkapital
Eget kapital 6 163 3 694
Kärnprimärkapital 6 163 3 694
Övrigt primärkapital 0 0
Totalt primärkapital 6 163 3 694
Supplementärkapital 0 0
Totalt kapital 6 163 3 694

Kapitalkrav
Kapitalkrav fasta kostnader enligt art 13 IFR 4 524 2 070
Permanent minimikapitalkrav 1 517 1 517
K-faktorkrav 137 566
Kapitalkrav (högsta av ovan) 4 524 2 070

Kapitalrelationer%
Kärnprimärkapitalrelation                        > 56 % 136 % 178 %
Primärkapitalrelation                                 > 75 % 136 % 178 %
Total kapitalrelation                                   > 100 % 136 % 178 %

Likviditetskrav
Likviditetskrav 1 508 690
Likvida tillgångar 5 823 7 397
Likviditet i förhållande till Likviditetskrav 3,9 10,7

Likviditetsreserv (bankkonto) 5 823 7 397
Räntebärande skulder 0 0
Kortfristiga skulder 2 230 3 220
Kassalikviditet 261 % 230 %
Soliditet 69 % 64 %

Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se

Vi använder cookies, här kan du läsa mer om vad cookies är.