Information om kapitaltäckning

Bakgrund
Informationen om företagets kapitaltäckning avser sådan information som Aqurat är skyldigt att offentliggöra enligt bl.a. förordning (EU) 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och författningar som kompletterar denna förordning.

Uppgifter om likviditet
Verksamheten i Aqurat Fondkommission AB är självfinansierad och extern finansiering eller kreditlöften behövs ej för närvarande för att finansiera verksamheten.

Likviditetsreserven utgörs uteslutande av Aqurats egna bankmedel. Detaljerade uppgifter om bolagets finansiella ställning framgår i årsredovisning och delårsrapport vilka finns tillgängliga på Bolagsverket.

I kapitaltäckningsanalysen till höger presenteras ett antal uppgifter rörande bolagets likviditet, finansiering och nyckeltal.

Information angående likviditetsrisk
Styrelsen fastställer Aqurats riktlinjer för likviditetsrisker årligen. Uppföljning sker utifrån rapporter från ekonomi, riskkontroll och VD. Ekonomiansvarig ansvarar tillsammans med VD för likviditetsplanering och likviditetskontroll. Den dagliga likviditetshanteringen, bevakningen och rapporteringen sköter ekonomiansvarig och VD.

   
Kapitaltäckningsanalys i sammandrag (tkr) 2020-03-31

Kapitalbas
Kärnprimärkapital  
Eget kapital 3 972
Kärnprimärkapital 3 972
Övrigt primärkapital 0
Totalt primärkapital 3 972
Supplementärkapital 0
Totalt kapital 3 972

Riskexponeringsbelopp (enligt art 95 i förordning 575/2013 (CRR))  
Exponeringsbelopp fasta kostnader enligt art 97 25 283

Kapitalrelationer och buffertkrav
Kärnprimärkapitalrelation, %                        > 4,5 % 15,71
Primärkapitalrelation, %                                 > 6,0 % 15,71
Total kapitalrelation, %                                   > 8,0 % 15,71
Kapitalbuffertrelation, %                                > 10,5 % 15,71
Kapitalkonserveringsbuffert (2,5%) 632
Överskott på totalt kapital (inkl. kapitalkonserveringsbuffert) 1 317

Internt bedömt kapitalbehov
Totalt kapitalbaskrav Pelare I 2 655
Ytterligare kapitalbehov (identifierat enligt bolagets  
interna kapitalutvärdering Pelare II) 494
Totalt internt kapitalbehov Pelare I och II 3 149

Interna kapitalkvoter:  
Kapitalkrav Pelare I och II (framräknat som kapitalbasen  
i förhållande till det internt uträknade kapitalkravet) 1,26

Startkapital (motsvarande 125 000 euro) 1 185
Kapitalbas i förhållande till startkapitalet 3,35

Likviditetsreserv (bankkonto) 6 416
Räntebärande skulder 0
Kortfristiga skulder 2 468
Kassalikviditet 260%
Soliditet 53%
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se

Vi använder cookies, här kan du läsa mer om vad cookies är.