Aktuella erbjudanden

Transferator AB (publ)

Inlösenförfarande

Handel med inlösenaktier på BeQuoted OTC: 30 november – 11 december 2020

Avstämningsdag tilldelning av vederlag: 15 december 2020

Redovisning av vederlag: omkring den 18 december 2020

Villkor i sammandrag: Varje aktie i Transferator AB (publ) delas upp i en ny aktie och en inlösenaktie. Inlösenaktierna löses automatiskt in mot kontant utbetalning om 0,10 SEK per inlösenaktie. Dessutom erhålls för varje 1 122 inlösenaktie en (1) aktie i G-Loot Global Eports AB (”G-Loot”). Aktieägare som har ett innehav av inlösenaktier som inte är jämnt delbart med 1 122 avrundas nedåt till närmsta hela antal aktier i G-Loot samt erhåller kontant ersättning motsvarande högst 0,43 SEK per överskjutande inlösenaktie. Courtage utgår ej.

Dokument för nedladdning:

Informationsbroschyr

Övriga dokument:

MedicPen AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 8 januari - 22 januari 2021
Vironova AB (publ)
Företrädesemission
Teckningstid: 14 december 2020 - 8 januari 2021
Prorector AB (publ)
Spridningsemission
7 december 2020 - 15 januari 2021
Transferator AB (publ)
Inlösenförfarande
Handel med inlösenaktier på BeQuoted OTC: 30 november - 11 december 2020
Coala Life AB
Företrädesemission
Teckningstid: 29 december 2020 - 29 januari 2021
Maha Energy AB (publ)
Utnyttjande av teckningsoption TO 2 A
Teckningsperiod till och med den 29 maj 2021
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se

Vi använder cookies, här kan du läsa mer om vad cookies är.