Våra tjänster

Vi skräddarsyr våra tjänster efter behov och bistår ofta bolag med upprättande av prospekt och informations-memorandum, tidplaner och transaktionsstruktur. Vi arbetar nära bolagets övriga rådgivare såsom advokater och revisorer.

Företrädesemission
Aqurat Fondkommission bistår bolag i samband med olika typer av emissionstransaktioner. Våra tjänster är i huvudsak av administrativ karaktär men vi är ofta delaktiga redan vid planeringen av transaktionen så att genomförandet blir så smidigt och enkelt som möjligt.

Vi skräddarsyr våra tjänster efter behov och bistår ofta bolag med upprättande av prospekt och informationsmemorandum, tidplaner och transaktionsstruktur. Vi arbetar nära bolagets övriga rådgivare såsom advokater och revisorer.

Publik nyemission
Avsikten med en publik nyemission är ofta att sprida ägandet i bolagets aktier. Det kan exempelvis vara inför en notering eller listning då börs eller marknadsplats kräver en viss ägarspridning. Anledningen kan vara att uppnå god likviditet och underlätta för handel. Vi hjälper till med den administration som en publik nyemission kräver.

Anslutning till Euroclear
En anslutning till Euroclear innebär att bolaget övergår till att bli ett avstämningsbolag och aktieboken förs efter anslutningen av Euroclear. Aktierna blir elektroniska och kan registreras på befintliga aktieägares depåer och VP-konto. Vi hjälper till med anslutningen och tar bolaget genom samtliga steg i processen.

Förvärvstransaktion
Vi bistår bolag som vill förvärva ett annat bolag genom antingen en apportemission (köpelikviden utgörs då av egna aktier) eller en kontantemission. Vi sköter all den administration som krävs vid ett apport- eller kontantförvärv samt kan bistå med upprättandet av erforderliga erbjudandehandlingar.

 

Förköpsinformation >>

Vi erbjuder bland annat följande tjänster:

Företrädesemissioner
Riktade nyemissioner
Anslutning till Euroclear
Företagsförvärv (apport eller kontant)
Incitamentsprogram
Sammanläggning/split
Upprättande av memorandum och prospekt
Rådgivning kring transaktionsupplägg och genomförande
Automatiska inlösenförfaranden
Certified Adviser
Mentor

Våra tillstånd:

Aqurat Fondkommission AB:s tillstånd enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden (“VML”)
Mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument. 2 kap. 1§ p 1 (VML)
Utförande av order avseende finansiella instrument på kundens uppdrag. 2 kap. 1§ p 2 (VML)
Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument. 2 kap. 1§ p 5 (VML)
Placering av finansiella instrument utan fast åtagande. 2 kap. 1§ p 7 (VML)
Förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet. 2 kap. 2§ p 1 (VML)
Lämna råd till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor samt lämna råd och utföra tjänster vid fusioner och företagsuppköp.2 kap. 2§ p 3 (VML)
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se

Vi använder cookies, här kan du läsa mer om vad cookies är.