Aktuella erbjudanden

Sveriges största oberoende emissionsinstitut

Aqurat Fondkommission AB är Sveriges största oberoende emissionsinstitut. Vi är oberoende från banker, corporate finance, egen aktiehandel och fondförvaltning. Våra kunder vet att vi aldrig har en egen position eller agenda i en transaktion.

Som ett värdepappersbolag står Aqurat under Finansinspektionens tillsyn. Vi erbjuder företag, noterade såsom onoterade, emissionstjänster och transaktionsrådgivning med hög kvalitet och personlig service.

Som emissionsinstitut och kontoförande institut i Euroclear Sweden AB kan vi erbjuda ett brett utbud av emissionsrelaterade tjänster; från den minsta bokningen av en riktad nyemission i Euroclear till omfattande automatiska inlösenförfaranden i noterade företag

Aqurat Fondkommission AB är anslutet till Swedsec - branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden.

Som erfarna rådgivare kan vi även medverka vid planering och genomförande av transaktioner inklusive upprättande av erforderlig dokumentation så som prospekt eller informationsmemorandum i samband med nyemissioner, börsnoteringar, offentliga uppköp, anslutning till Euroclear eller andra bolagshändelser. Läs mer

Aktuella erbjudanden

Hamlet Pharma AB
Utnyttjande av teckningsoption TO 4 B
Teckningstid: 17 maj - 31 maj 2023
Contemporary Wines
Frivillig inlösen av aktier
Acceptperiod: 12 maj - 31 maj 2023
Nordic Credit Partners Fund III AB (publ)
Vinstandelslån – Teckning & Förtida inlösen
Teckningstid: Månadsvis, sista dag för teckning sju (7) bankdagar innan 1 juli 2023
Hoylu AB
Företrädesemission
Teckningstid: 21 april - 5 maj 2023
Fler erbjudanden >>

Kunskap erfarenhet och engagemang

Aqurat Fondkommission AB är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Vi erbjuder små och medelstora bolag kvalitativa emissionstjänster och transaktionsrådgivning med hög kvalitet och personlig service.

Som emissionsinstitut och kontoförande institut i Euroclear Sweden AB kan vi erbjuda ett brett utbud av emissionsrelaterade tjänster.

Som erfarna rådgivare kan vi även medverka vid planering och genomförande av transaktioner inklusive upprättande av erforderlig dokumentation så som prospekt eller informationsmemorandum. Vi arbetar nära bolaget och dess ledning för att i samråd finna den mest optimala utformningen av en transaktion.

Vi är av Nasdaq OMX certifierade rådgivare, sk. “Certified Adviser” och av Nordic MTF godkända som sk. ”Mentor”.

Vi erbjuder bland annat följande tjänster:

Företrädesemissioner
Riktade nyemissioner
Anslutning till Euroclear
Företagsförvärv (apport eller kontant)
Incitamentsprogram
Sammanläggning/split
Upprättande av memorandum och prospekt
Rådgivning kring transaktionsupplägg och genomförande
Automatiska inlösenförfaranden
Certified Adviser
Mentor

Våra tillstånd:

Aqurat Fondkommission AB:s tillstånd enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden (“VML”)
Mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument. 2 kap. 1§ p 1 (VML)
Utförande av order avseende finansiella instrument på kundens uppdrag. 2 kap. 1§ p 2 (VML)
Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument. 2 kap. 1§ p 5 (VML)
Placering av finansiella instrument utan fast åtagande. 2 kap. 1§ p 7 (VML)
Förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet. 2 kap. 2§ p 1 (VML)
Lämna råd till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor samt lämna råd och utföra tjänster vid fusioner och företagsuppköp.2 kap. 2§ p 3 (VML)
Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se

Vi använder cookies, här kan du läsa mer om vad cookies är.