Aqurat Fondkommission AB Logotype

Våra tjänster

Vi skräddarsyr våra tjänster efter behov och bistår ofta bolag med upprättande av prospekt och informations-memorandum, tidplaner och transaktionsstruktur. Vi arbetar nära bolagets övriga rådgivare såsom advokater och revisorer.

Företrädesemission

Aqurat Fondkommission bistår bolag i samband med olika typer av emissionstransaktioner. Våra tjänster är i huvudsak av administrativ karaktär men vi är ofta delaktiga redan vid planeringen av transaktionen så att genomförandet blir så smidigt och enkelt som möjligt.

 

Vi skräddarsyr våra tjänster efter behov och bistår ofta bolag med upprättande av prospekt och informationsmemorandum, tidplaner och transaktionsstruktur. Vi arbetar nära bolagets övriga rådgivare såsom advokater och revisorer. 

Publik nyemission

Avsikten med en publik nyemission är ofta att sprida ägandet i bolagets aktier. Det kan exempelvis vara inför en notering eller listning då börs eller marknadsplats kräver en viss ägarspridning. Anledningen kan vara att uppnå god likviditet och underlätta för handel. Vi hjälper till med den administration som en publik nyemission kräver.

Anslutning till Euroclear

En anslutning till Euroclear innebär att bolaget övergår till att bli ett avstämningsbolag och aktieboken förs efter anslutningen av Euroclear. Aktierna blir elektroniska och kan registreras på befintliga aktieägares depåer och VP-konto. Vi hjälper till med anslutningen och tar bolaget genom samtliga steg i processen.

Förvärvstransaktion

Vi bistår bolag som vill förvärva ett annat bolag genom antingen en apportemission (köpelikviden utgörs då av egna aktier) eller en kontantemission. Vi sköter all den administration som krävs vid ett apport- eller kontantförvärv samt kan bistå med upprättandet av erforderliga erbjudandehandlingar.

Certified advisor/Mentor

För de bolag som vill notera sig hos Nasdaq krävs en Certified Adviser (”CA”). Hos NGM kallas motsvarande roll Mentor. Som Certified Adviser och Mentor vägleder vi bolaget genom noteringsprocessen och tar därefter en rådgivande och övervakande roll, från och med första handelsdagen och fortlöpande för att ge bolaget förutsättningar för god regelefterlevnad.

Vi erbjuder bland annat följande tjänster:

 • Företrädesemissioner
 • Riktade nyemissioner
 • Anslutning till Euroclear
 • Företagsförvärv (apport eller kontant)
 • Incitamentsprogram
 • Sammanläggning/split
 • Upprättande av memorandum och prospekt
 • Rådgivning kring transaktionsupplägg och genomförande
 • Automatiska inlösenförfaranden
 • Certified Adviser
 • Mentor

Våra tillstånd:

Aqurat Fondkommission AB:s tillstånd enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden (“VML”)

 • Mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument. 2 kap. 1§ p 1 (VML)
 • Utförande av order avseende finansiella instrument på kundens uppdrag. 2 kap. 1§ p 2 (VML)
 • Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument. 2 kap. 1§ p 5 (VML)
 • Placering av finansiella instrument utan fast åtagande. 2 kap. 1§ p 7 (VML)
 • Förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet. 2 kap. 2§ p 1 (VML)
 • Lämna råd till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor samt lämna råd och utföra tjänster vid fusioner och företagsuppköp.2 kap. 2§ p 3 (VML)