Aqurat Fondkommission AB Logotype

Organisation

Aqurat Fondkommission AB är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva;

 • Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
 • Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument
 • Mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument
 • Utförande av order avseende finansiella instrument på kunds uppdrag
 • Förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet
 • Lämna råd till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor samt lämna råd och utföra tjänster vid fusioner och företagsuppköp
 • Annan sidoverksamhet

Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn.

Bolaget har organiserat sin verksamhet enligt denna organisationsskiss.

Information om hur bolaget styrs

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämman har en överordnad ställning i förhållande till bolagets styrelse och verkställande direktör.

 

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt eget arbete. Styrelsen består av tre ledamöter. Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete och ansvarar för att styrelsen fullgör sina skyldigheter.

 

Bolagets verkställande direktör har i uppgift är att sköta den löpande förvaltningen av bolaget i enlighet med den instruktion som styrelsen fastställt. Styrelsen kan även ge verkställande direktören särskilda anvisningar om hur löpande förvaltningsåtgärder ska handläggas eller beslutas. Verkställande direktören är skyldig att följa sådana anvisningar inom den ram som följer av aktiebolagslagen, bolagsordningen och vd-instruktionen. Styrelsen kan också själv avgöra ärenden som ingår i den löpande förvaltningen.

 

Styrelsen ansvarar övergripande för att verksamheten bedrivs i enlighet med tillämpliga regelverk. För att styrelsen ska kunna tillförsäkra sig tillräcklig och regelbunden rapportering och uppföljning av hur verksamheten bedrivs har styrelsen tillsatt fyra kontrollfunktioner nämligen risk, regelefterlevnad samt intern- och externrevision.

 

Risk

Bolaget har gett Advokatfirma DLA Piper Sweden KB i uppdrag att upprätthålla funktionen för riskhantering. Som riskansvariga bevakar och följer de upp de risker som förekommer i verksamheten. Riskområdena omfattar operativa-, marknads- och kreditrisker, affärsrisk, likviditetsrisk, ryktesrisk, legal risk och koncentrationsrisk.

 

Riskansvarig rapporterar direkt till styrelsen.

 

Bolaget har inte inrättat någon separat riskkommitté.

 

Regelefterlevnad

Bolaget har gett Advokatfirma DLA Piper Sweden KB i uppdrag att upprätthålla funktionen för regelefterlevnad. Regelansvarig är advokat Alf-Peter Svensson. Funktionens huvudsakliga uppgift är att kontrollera att bolaget följer tillämpliga regelverk.

 

Regelansvarig rapporterar direkt till styrelsen.

 

Internrevision

Bolaget har gett Per Grönwall i uppdrag att vara internrevisor. Per Grönwall har mångårig erfarenhet som CFO och Controller i såväl noterade som onoterade bolag. Per Grönwall har även uppdrag som Risk Manager och Compliance Officer i ett annat värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn.

 

Internrevisorns uppgift är att utifrån en av styrelsen fastställd plan bedöma om bolagets system, interna kontrollmekanismer och rutiner är lämpliga och effektiva, att utfärda rekommendationer om förbättrande åtgärder och att kontrollera att rekommendationerna följs.

 

Internrevision rapporterar direkt till styrelsen.

 

Ägare

Aqurat ägs av ett antal privatpersoner, direkt och genom bolag. De två största ägarna är Carl-Magnus Kindal och Michael Lindström som äger vardera 22 % av aktierna.

 

Riktlinjer och policys

 

Riktlinjer för riskhantering

Styrelsen har antagit en intern riktlinje för riskhantering som syftar till att säkerställa väl fungerande intern kontroll med rutiner så att risker kopplade till Aqurats kapitalsituation, likviditet och koncentrationsrisker kan hanteras på ett effektivt sätt. Styrelsen i Aqurat gör bedömningen att Aqurats arrangemang för riskhantering är tillfredsställande givet den verksamhet som bedrivs och de risker som har identifierats. Arrangemanget består i såväl interna regler avseende riskhantering, en årlig intern kapital- och likviditetsutvärdering, en oberoende funktion för riskhantering, ändamålsenlig intern och extern rapportering samt löpande hantering av risker i verksamheten på daglig basis.

Ersättningspolicy

Styrelsen har antagit en ersättningspolicy som syftar till att främja en sund och effektiv riskhantering och att motverka ett överdrivet risktagande samt att personalen belönas eller bedöms på ett sätt som kommer i konflikt med Bolagets skyldigheter att iaktta kundernas intressen. Policyn föreskriver att det ska finnas en balans mellan fast och variabel ersättning vilken ska upprätthållas så att ersättningsstrukturen inte skapar incitament som kan få anställda att gynna sina egna eller Bolagets intressen till potentiell skada för kundens intressen. Policyn ska även tillämpas könsneutralt.

 

Följande aspekter ska alltid iakttas vid tilldelning av rörlig ersättning:

 

Finansiella kriterier

 • Resultatet för verksamhetsåret ska enligt fastställd årsredovisning uppgå till ett belopp som årligen fastställs av styrelsen för att bonus ska utgå. Bolagets bedömning av resultat som ligger till grund för beräkning av bonus ska i huvudsak baseras på riskjusterade vinstmått. Såväl nuvarande som framtida risker ska beaktas. I bedömningen ska Bolaget ta hänsyn till de faktiska kostnaderna för det kapital och den likviditet som verksamheten kräver. Bolagets resultatbedömning ska göras i ett flerårigt perspektiv för att säkerställa dels att bedömningen baseras på långsiktigt hållbara resultat, dels att företagets underliggande konjunkturcykel och affärsrisker beaktas när den resultatbaserade ersättningen betalas ut.
 • Utbetalning av bonus får inte ske om det skulle innebära att Bolaget inte kan upprätthålla de kapitalkrav som gäller för Bolaget eller vid behov stärka kapitalbasen.

 

Icke-finansiella kriterier

Den anställde ska ha efterlevt de externa och interna regler som gäller för Bolagets verksamhet. Den anställde ska även ha bidragit till

 

 • att stärka Bolagets varumärke genom att uppträda professionellt och leverera hög service till kunder och samarbetspartners
 • att Bolaget har nöjda kunder
 • att lämna förslag på förbättringar av verksamheten som kan skapa ett mervärde för kunder och/eller för Bolaget
 • att inga kundklagomål har resulterat i ersättningsskyldighet för Bolaget.

Bolaget är enligt Artikel 32.4 (a) i direktiv (EU) 2019/2034 undantaget från kraven om uppskjutande av rörlig ersättning och tillämpar därför inte något sådant krav eller något förbud mot risksäkringsstrategier för uppskjuten rörlig ersättning.

 

Mot bakgrund av att det för närvarande inte finns likvärdiga befattningar bland ledningspersoner eller personer som väsentligt kan påverka värdepappersföretagets riskprofil för bolaget i dagsläget ingen statistik över ersättningar.

 

Mångfalds- och rekryteringspolicy

Styrelsen har antagit en rekryterings- och mångfaldspolicy för val och utvärdering av medlemmarna i ledningsorganet. Policyn föreskriver att vid tillsättning av nya medlemmar ska Bolaget eftersträva att erhålla en sammansättning med breda kunskaper och egenskaper. För att erhålla detta har Bolaget en skyldighet att beakta mångfaldsaspekter vid tillsättningen av nya medlemmar. Följande aspekter ska alltid iakttas vid tillsättning av nya medlemmar;

 

 • Ålder
 • Kön
 • Geografiskt ursprung
 • Utbildnings- och yrkesbakgrund

Anledningarna till att eftersträva mångfald är att främja oberoende åsikter och ett kritiskt ifrågasättande.

 

Mångfald i ledningsorganet bidrar också till att motverka osunt flockbettende och därmed ett bättre riskhanteringsarbete.

 

Sittande ledningsorgan, som är väl sammansatt, uppfyller dessa krav. Medlemmarna i ledningsorganet genomgår kontinuerlig utbildning för att bibehålla och utöka sin kompetens.

 

Nedan är länkar till ett urval av bolagets interna riktlinjer och policys.

 

Riktlinjer för riskhantering

Ersättningspolicy

Mångfalds- och rekryteringspolicy