Organisation

Aqurat Fondkommission AB är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva
•   Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
•   Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument
•   Mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument
•   Utförande av order avseende finansiella instrument på kunds uppdrag
•   Förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet
•   Lämna råd till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor samt     lämna råd och utföra tjänster vid fusioner och företagsuppköp
•   Annan sidoverksamhet

Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn.
Bolaget har organiserat sin verksamhet enligt denna organisationsskiss.

Information om hur bolaget styrs

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämman har en överordnad ställning i förhållande till bolagets styrelse och verkställande direktör.
Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt eget arbete. Styrelsen består av tre ledamöter. Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete och ansvarar för att styrelsen fullgör sina skyldigheter.

Bolagets verkställande direktör har i uppgift är att sköta den löpande förvaltningen av bolaget i enlighet med den instruktion som styrelsen fastställt. Styrelsen kan även ge verkställande direktören särskilda anvisningar om hur löpande förvaltningsåtgärder ska handläggas eller beslutas. Verkställande direktören är skyldig att följa sådana anvisningar inom den ram som följer av aktiebolagslagen, bolagsordningen och vd-instruktionen. Styrelsen kan också själv avgöra ärenden som ingår i den löpande förvaltningen.

Styrelsen ansvarar övergripande för att verksamheten bedrivs i enlighet med tillämpliga regelverk. För att styrelsen ska kunna tillförsäkra sig tillräcklig och regelbunden rapportering och uppföljning av hur verksamheten bedrivs har styrelsen tillsatt fyra kontrollfunktioner nämligen risk, regelefterlevnad samt intern- och externrevision.

Risk

Bolaget har gett Advokatfirma DLA Piper Sweden KB i uppdrag att upprätthålla funktionen för riskhantering. Som riskansvariga bevakar och följer de upp de risker som förekommer i verksamheten. Riskområdena omfattar operativa-, marknads- och kreditrisker, affärsrisk, likviditetsrisk, ryktesrisk, legal risk och koncentrationsrisk.

Riskansvarig sammanställer även bolagets Interna Kapitalutvärdering (IKU). IKU:n uppdateras vid behov, dock minst en gång per år.

Styrelsen i Aqurat gör bedömningen att Aqurats arrangemang för riskhantering är tillfredsställande givet den verksamhet som bedrivs och de risker som har identifierats. Arrangemanget består i såväl interna regler avseende riskhantering, en årlig intern kapital- och likviditetsutvärdering, en oberoende funktion för riskhantering, ändamålsenlig intern och extern rapportering samt löpande hantering av risker i verksamheten på daglig basis.

Riskansvarig rapporterar direkt till styrelsen.

Regelefterlevnad

Bolaget har gett Advokatfirma DLA Piper Sweden KB i uppdrag att upprätthålla funktionen för regelefterlevnad. Regelansvarig är advokat Alf-Peter Svensson. Funktionens huvudsakliga uppgift är att kontrollera att bolaget följer tillämpliga regelverk.

Regelansvarig rapporterar direkt till styrelsen.

Internrevision

Bolaget har gett Per Grönvall i uppdrag att vara internrevisor. Per Grönvall har mångårig erfarenhet som CFO och Controller i såväl noterade som onoterade bolag. Per Grönwall har även uppdrag som Risk Manager och Compliance Officer i ett annat värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn.

Internrevisorns uppgift är att utifrån en av styrelsen fastställd plan bedöma om bolagets system, interna kontrollmekanismer och rutiner är lämpliga och effektiva, att utfärda rekommendationer om förbättrande åtgärder och att kontrollera att rekommendationerna följs.

Internrevision rapporterar direkt till styrelsen.

Ägare

Aqurat ägs av ett antal privatpersoner, direkt och genom bolag. De två största ägarna är Carl-Magnus Kindal och Michael Lindström som äger vardera 22 % av aktierna.

Riktlinjer och policys

Nedan är länkar till ett urval av bolagets interna riktlinjer och policys.

Riktlinjer för riskhanteringErsättningspolicyMångfalds- och rekryteringspolicy

Aqurat Fondkommission AB

POSTADRESS: Box 7461, 103 92 Stockholm  |  BESÖKSADRESS: Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm
Tel 08-684 05 800  |  Fax 08-684 05 801  |  E-post info@aqurat.se

Vi använder cookies, här kan du läsa mer om vad cookies är.