Aqurat Fondkommission AB Logotype
Transfer Group AB (publ)

Erbjudandet i sammandrag


Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 21 mars 2023 var registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB, för Bolagets räkning, förda aktieboken kommer att erhålla en teckningsrätt för varje innehavd aktie. Två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) aktier i enlighet med villkoren i Memorandumet.


Teckningskurs: 0,21 SEK per aktie, Courtage utgår ej.


Tilldelning och betalning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota.
Betalning ska ske tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota.


Kort om bolaget

Vi är ett holdingbolag i säkerhetsbranschen. Med dotterbolag som förenar spetsteknik och säkerhetsfrågor är vi en helhetsleverantör för fysisk säkerhet och kan erbjuda allt från mjukvara och hårdvara till utbildning och bemanning.

Vår affärsidé är att, baserat på vår erfarenhet och kunskap inom alla delar av säkerhetsområdet, utveckla hård- och mjukvara samt erbjuda produkter och tjänster som ökar säkerheten och tryggheten för såväl individer som föremål och egendom.